close
تبلیغات در اینترنت

طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی

بازدید: 700
طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی

چکيده :

باگذشت حدود  50  سال از کاربرد اتصالات جوشی در صنعت ساختمان در ايران هنوز نقايص زيادی در اجرای ساختمانهای فولادی جديد مشاهده  می شود. در يک بررسی اوليه عوامل زير را می توان به عنوان  دلايل  اصلی نقايص ذکر کرد كه در همين مقاله اشاره خواهم نمود:

1-    عدم طرح دقيق اتصالات جوشی با  توجه به عملکرد مورد نظر آنها

2  –     عدم انطباق اجرای معمول ساختمان با آيين نامه ها و   دستورالعملها

3-     کيفيت پايين جوش به علت  عدم وجود آموزش کلاسيک کافی در اين زمينه برای مهندسان و جوشکاران

4-     نبود  نظارت اصولی و دقيق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور.

در اين مقاله بعد از مرور خرابيهای سازه های فولادی در زلزله های گذشته ايران و جهان سعی گرديده تا طراحی و اجرای معمول و سنتی سازه های فولادی جوش شده در کشور با  حالت قابل قبول آن مقايسه گردد. برای اين منظور از آيين نامه های معمول طراحی سازه های فولادی ايران و آيين نامه های طراحی کشورهای صنعتی زلزله خيز استفاده شده تا مشخص شود که چه مواردی از اجرا يا آيين نامه ها و دستورالعملهای اجرايي همخوانی ندارد. علاوه بر آن مطالعه ای بر روی نقاط ضعيفی که ناشی از اجرای جوش می باشد انجام گرفته و در پايان پيشنهاداتی برای بهبود وضع موجود و کاهش خطرات ناشی از زلزله ها در اين نوع  سازه  ها  ارايه گرديده است.

 

مقدمه:

سازه فولادی از مجموعه ای از اعضای باربرساخته شده از نيمرخهای فولادی يا ورق می باشد که به کمک اتصالات به يکديگر متصل می گردند . با توجه به روشهای تکامل يافته ای که برای توليد نيمرخ های فولادی به  کار گرفته می شود اين مقاطع غالبا رفتار در حد قابل انتظاری از  خود نشان می دهند. مساله بسيار مهم رفتار اتصالاتی است که  الف)   برای ساخت اعضای مرکب از نيمرخ و ورق برای يکپارچه نمودن  اعضا (شامل تير و ستون و مهاربندها ) در محل گره ها مورد استفاده قرار می گيرد . وسايلی که برای ساخت اعضا  و اتصال آنها به  يکديگر به کار می رود شامل پيچ و پرچ و جوش است . در اين ميان استفاده از جوش در ساختمان سازی متعارف در ايران بسيار رايج است.تا زمان وقوع زلزله نورث ريچ  (1994  )تصور بر اين بود که در صورت رعايت اصول فنی در طرح و اجرای سازه های فولادی جوشی اين سازه هادر زلزله عملکرد قابل قبولی از خود  نشان می دهند.اما وقوع اين زلزله اين فرض را زير سوال برد . در اين زلزله مشاهده شد که در بسياری از اتصالات ,  در محل درز جوش اتصال ,  فلز مادر (Base metal)  دچار ترک يا بعضا شکست شده است. اين مساله باعث شد تا تحقيقات گسترده ای در مورد علت اين پديده صورت گيرد که اين تحقيقات  تا به امروز ادامه دارد . از طرف ديگر مشاهده و تحقيق  درباره وضعيت ساخت و ساز ساختمانهای فولادی نشان می دهد که اتصالات جوشی متداول در ايران از کيفيت مناسبی برخوردار نيستند و با وجود سابقه نسبتا طولانی در استفاده از جوشکاری در صنعت ساختمان هنوز نقايص  زيادی در اين زمينه مشاهده می شود.

عملکرد  لرزه ای ساختمانهای فولادی:

براساس تجربه های حاصل از زلزله های گذشته و مطالعات انجام گرفته سازه هايی در برابر زلزله دارای عملکرد بهتری هستند که بتوانند ضمن حفظ پايداری و انسجام کلی خود انرژی ناشی از زلزله را تا حد امکان جذب و مستهلک نمايند.با توجهبه منحنی نيرو-تغيير مکان  سازه ها و توجه به  اين مطلب که سطح بين منحنی نيرو-تغييرمکان و محور تغييرمکان نشان دهنده ميزان انرژی جذب شده توسط سازه است.هر چه سازه شکل پذيرتر باشد انرژی بيشتری را  هنگام زلزله جذب کرده و رفتار مطلوبتری دارد.  فولاد نرمه به علت طبيعت شکل پذير از اين نظر ماده مناسبی می باشد و می تواند ميزان زيادی انرژی جذب کند . اما تجربه نشان داده است  که در سازه  های فولادی  در صورت عدم استفاده از اتصالات مناسب عملکرد مناسب لرزه ای آنها مناسب و قابل قبول نخواهد بود و در اثر زلزله دچار شکست سازه ای و يا انهدام خواهد شد.در زلزله منجیل  (1369) مشاهده شد که تعدادی از ساختمانهای فولادی دچار تخریب کامل شدند. رفتار اين سازه ها در اين زلزله  ثابت کرد که در بسياری از موارد سازه های موجود دارای سيستم مقاوم زلزله مناسبی نيستند.استفاده  از تيرهای خورجينی(تيرهای سرتاسری در دو طرف ستون با اتصال نبشی) و عدم شناخت سيستم حاصل و مدل صحيح برای اين اتصالات باعث شده اين سيستم از نظر مهندسی زلزله بسيار آسيب پذير تلقی گردد .درس حاصل از اين زلزله کيفيت پايين ساخت و ساز شهری بودکه در سالهای اخير تلاشهايي برای اصلاح آن به عمل آمده است. در زلزله نورث ريچ آمريکا مشاهده شد که در بسياری ازساختمانهای فولادی  اتصال تيرها و ستونها دچار ترک ويا بعضا شکست شد . بيشتر اين ترکها و شکستها در بال ستون اتفاق افتاده است.

صنعت جوشکاری ساختمان در ايران:

با گذشت  50  سال از استفاده از جوش در ساختمان دهه اخير  (80-1370  ) از نظر تعداد ساختمانهايي که  با سازه های فولادی طراحی و اجرا شده اند کاملا استثنايي به شمار می آيد. در نيمه دوم اين دهه دهها هزار سازه فولادی در تهران و شهرهای بزرگ ايران به ناگهان سر از زمين برآورد . گسيل سرمايه ها به سوی ساخت و ساز شهری و تبديل ساخت سرپناه به ماشين سرمايه گذاری جهت سودهای کلان باعث گرديد تا رعايت اصول فنی و ايمن سازی ساختمانها در برابر زلزله در برابر منفعت طلبی صاحبکاران عملا مورد توجه قرار نگيرد.از طرف حجم عظيم ساخت و ساز نيروي انسانی زيادی اعم از مهندس و تکنسين و جوشکار احتياج داشت که باعث ورود افراد غيرمتخصص به اين جرگه گرديد.تمامی اين مسايل دست به دست هم داد تا طرح و اجرای ساختمانهای فولادی آنچنان که  بايد از کيفيت  مطلوبی برخوردار نباشد.تخريب کلی ساختمانهای فولادی در زلزله منجيل مويد پايين بودن کيفيت ساختمانهای فولادی کشور می باشد. از ميان تمامی عوامل  دخيل  در طرح  و ساخت سازه های  فولادی اتصالهای جوشی از نارساييهای بيشتری برخوردارند. علل اصلی پايين بودن کيفيت جوش درساخت و سازهای شهری را می توان  به صورت زير بيان نمود :

1-     عدم انطباق اجرای معمول سازه های فولادی با آيين نامه ها  و دستورالعملها

2-     کيفيت پايين جوش به علت عدم آموزش کلاسيک کافی در اين زمينه برای جوشکاران و مهندسان

3-     نبود  نظارت اصولی و دقيق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور

4-     عدم طرح دقيق اتصال جوشی با توجه به عملکرد مورد نظرآنها

 

1-    عدم انطباق اجرای معمول سازه های فولادی با آيين نامه ها  و دستورالعملها

در بسياری از موارد طرز اجرای متداول جوش باجزييات ارايه شده در آيين نامه تطابق ندارد. اين موارد ناشی از موارد متعددی است که از ميان آنها به موارد زير می توان اشاره کرد:

الف) آشنا نبودن مهندسين سازه به مسايل اجرايي و در نتيجه ارايه نقشه ها و جزييات غيرقابل اجرا

ب) گران تر بودن هزينه اجرای جزييات آيين نامه نسبت به روش سنتی اجرا

پ)آگاه نبودن کارفرما و يا مهندس مجری طرح به جزييات آيين نامه و عدم توانايي در تميز دادن حالات مختلف ازيکديگر

بعد از اجباری شدن آيين نامه  2800(1368) اهميت وجود سيستم مقاوم در برابر زلزله از يک طرف و محدوديتهای معماری برای استفاده از سيستم مهاربندی از طرف ديگر باعث استفاده روزافزون از سيستم قاب خمشی در جهت عرضی ساختمانها شد.در اين سيستم اتصال تير به ستون از نوع  گيردار بوده يعنی بايد توانايي انتقال برش و لنگراز تير به ستون وجود داشته باشد . در اين نوع اتصالات از ورقهای بالاسری و زيرسری که در محل اتصال به ستون برای ايجاد جوش نفوذی کامل خورده است استفاده می شود. اما از آنجاييکه متاسفانه عمليات جوشکاری در محل کارگاههای ساختمانی و نه در محل کارخانه صورت می گيرد کنترل  کيفيت جوش بخصوص در هنگام  مونتاژ درارتفاع زياد از سطح زمين حتی به صورت عينی(Visual)  امکان پذير  نمی  باشد. همچنين معمولا در محل  اتصال   ورق به ستون به جای  جوش نفوذی از  جوش گوشه استفاده می شود در نتيجه هنگام زلزله اين نقاط  علاوه بر تحمل نيروی کمتر در   حالت تردشکن گيسخته خواهد شد. زمانی که در يک عضو فشاری ازدومقطع در کنار يکديگر استفاده می شود بايد هم پايداری کل عضوبه عنوان يک المان و هم پايداری تک تک مقاطع کنترل شود تا هيچ كدام تحت تاثير نيروی فشاری به طور جداگانه دچار کمانش نشوند . برای اين منظور اين مقاطع بايد در فواصل مشخص به يکديگر متصل شوند تاطول آزاد آنها کاهش يابد. بسياری از اوقات بادبندهای دوبل در طول خود به يکديگر وصل نمی شوند و در نتيجه دومقطع بايکديگر عمل نمیکنند و بار بحرانی عضو کمتر از مقداری است که مهندس سازه در محاسبات خود منظور نموده است. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداکثر فاصله بين جوش دومقطع در ستونهای ترکيبی را مقرر نموده است.اما در موارد زيادی مشاهده می شود که فاصله بين جوش ستونها بيشتراز اين مقدار است.

2-    کيفيت پايين جوش به علت عدم آموزش کلاسيک کافی در اين زمينه برای جوشکاران و مهندسان

يکی از مهمترين اشکالات موجود در اجرای ساختمانهای فولادی در کشور کيفيت پايين جوشکاری ساختمان می باشد . عوامل مختلفی در اين امر تاثير می گذارند . استفاده ازجوشهای کارگاهی حتی در مورد جوشهای نفوذی و اجرای کل جوشکاری درکارگاه ساختمانی و استفاده از نيروی انسانی غيرمجرب از عوامل اصلی پايين آمدن کيفيت جوشکاری ساختمان می باشد. در نتيجه عوامل برشمرده شده مشکلات عديده ای گريبانگير اتصالات جوشی می باشد.

در بسياری از  موارد سطح فلز در حال جوش آلوده به روغن يا مواد نامناسب ديگر است و يا اينکه روی فلززنگ زده يا رنگ خورده جوش داده می شود . گاه در فاصله بين پاسهای متوالی جوش حتی از جدا نموده گل جوش نيز خودداری می شود و يابدون برداشتن گل جوشکاری اقدام به زدن رنگ ضدزنگ می شود.از انواع جوشهايي که در کارهای ساختمانی بسيار از آن استفاده می شود جوش سربالا می باشد. به علت سختی اجرا در غالب موارد اين نوع جوش از کيفيت پايينی برخوردار است. در بسياری از موارد در اثر استفاده از تکنيکهای نامناسب جوشکاری نقايصی چون تابيدگی و پيچش در قطعات اتفاق می افتد.

عيوبی نظير نفوذ ناقص  بريدگی کناره جوش  اختلاط سرباره  تخلخل و وجود ترک درفلز مادر  باعث کاهش ظرفيت باربری قطعات می شود. يکی از متداولترين اشکال مقاطع مورد استفاده در سازه های فولادی تيرهای لانه زنبوری می باشد .  بسياری از مجريان طرح اين تيرها را در وضعيت نامطلوبی در کارگاه  ساختمانی مونتاژ می کنند. در بسياری از موارد جوش ميانی تير از کيفيت پايينی برخورداراست و با توجه به اهميت عملکرد مناسب اين قسمت و تقويتهای لازم درمحل تکيه گاه تير و وسط آن صورت نمی پذيرد. متاسفانه طراحی و اجرای پلکانهای فولادی در ساختمانها نيز از کيفيت پايينی برخوردار است و با توجه به اهميت عملکرد مناسب اين قسمت ساختمان پس از زلزله دقت لازم در ساخت آن مبذول  نمی شود .

3-    نبود  نظارت اصولی و دقيق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور

با توجه به اهميتی که شهرداری برای مسايلی از قبيل پارکينگ و نورگيرها و مسايلی از اين دست قايل است مشاهده می شود که بيشتر توجه مهندسان نيز به اين امور معطوف می باشد و توجه چندانی به مسايل سازه ای نمی شود. البته بايد به اين نکته نيز اشاره  شود که به علت عدم وجود آموزش جوشکاری در واحدهای درسی دانشجويان عمران مهندسينی که از دانشگاه فارغ التحصيل می شوند در اين زمينه دارای اطلاعات کافی نيستند و به عنوان مهندس ناظر نمی توانند مسووليت خود را به نحواحسن انجام دهند.البته بايد به اين موارد مساله سختی کار را نيز افزود.به علت جوشکاری در ارتفاع غالب مهندسين از انجام بازديد از اين جوشها طفره می روند. در نهايت امر اينکه آنطور که از ظواهر امر مشخص است شهرداريها نيز در اين زمينه کوچکترين نقشی ايفا نمی کنند و هيچگونه نظارتی بر اجرای ساختمانها ندارند.

4-    عدم طرح دقيق اتصال جوشی با توجه به عملکرد مورد نظرآنها

بسياری از کارفرمايان عمل طراحی سازه و ايجاد تمهيدات مقابله با زلزله  را يک امر زايد می دانند و تلاش می کنند  تا کمترين هزينه ممکن را صرف اين  کار نمايند.از طرف ديگر شهرداريها کمترين نظارتی بر طرح و اجرای سازه ها نداشته فقط به مسايل معماری دقت می کنند. اين عوامل دست به دست هم می دهد تا فقط حق امضای مهندسين سازه اهميت داشته باشد و طرح از حداقل اهميت برخوردار باشد به خاطر همين موضوع  مهندسين سازه  اغلب کمترين وقت را صرف اين عمل می نمايند و بالطبع دقت لازم را در طرح اتصالات جوشی مبذول نمی شود. بعضی اوقات از اتصالات طرح شده برای يک ساختمان در نقشه های ديگر ساختمانها استفاده می شود. در بسياری از موارد جزييات اتصالات  موجود در نقشه ها نامفهوم بی دقت و ناقص است.

نتيجه گيری و پيشنهادات:

از بررسی های انجام شده بر روی ساخت وساز ساختمانهای فلزی در سطح تهران مشخص است که هنوز مشکلات زيادی در طرح و اجرای اين سازه ها وجود دارد. و عمده مشکلات و نقايص مربوط به اتصالات جوشی است.اجرای جوش کارگاهی و نبود آموزش کافی برای مهندسان عمران و عدم نظارت کافی بر حسن اجرای جوش و … مشکلاتی است که اين صنعت را رنج میدهد.و برای رفع اين  موارد بهترين راه

1-     در صورت امکان استفاده  از جوش در کارخانه به جای جوش کارگاهی

2-     بالابردن سطح آگاهی عمومی جامعه درباره زلزله بر ساختمانها

3-     آموزش جوشکاری به جوشکاران و دادن گواهينامه به جوشکاران ماهر ساختمانی

4-     آموزش جوشکاری به عنوان  واحد درسی به مهندسين عمران و يا ايجاد شاخه جديدی تحت  عنوان  بازرسی جوش اسکلت برای مهندسين ناظر

5-     تقويت سيستم نظارتی موجود و ايجاد سيستم های نظارتی ناظربر کار مهندسين عمران


این مطلب در تاریخ: جمعه 21 شهريور 1393 ساعت: 20:35 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,851
بازدید دیروز بازدید دیروز : 3,404
آي پي امروز آي پي امروز : 117
آي پي ديروز آي پي ديروز : 175
بازدید هفته بازدید هفته : 26,167
بازدید ماه بازدید ماه : 94,747
بازدید سال بازدید سال : 335,582
بازدید کلی بازدید کلی : 2,407,190

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.161.108.58
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : یکشنبه 02 اردیبهشت 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت